av全网址

av全网址

如服卤未久,生甘草汤中加淡豆豉一两,同煎饮之,必吐。治法泻水湿之邪,则胆气壮而木得其养。

治法必宜以利为主,利小便,不若利大便也。其屋必非岁久之屋,未曾经蛇竭行走故耳。

久服肾旺而肺亦旺也。而清肃之令失,肺乃生火以自焚,故引外水以救内火,然内火终非外水可息,外水亦非内火易消,故不化精津,仍变为痰涎而上吐也。

 实火不泻,必至熬干肾水,有亡阳之变;虚火不清,则销铄骨髓,有亡阴之祸。治法泻膀胱之火,佐之以利水之味,则火随水流,精亦随火而散矣。

故发斑之症轻,火丹之病重。阳中引阴以离于阴分,而阳又无损。

故必须补中以泻其火热之邪,则正不伤,而邪亦易解也。救法必须吐出其毒。

Leave a Reply